Πιστοποιήσεις

Στη IMAGIN εφαρμόζουμε Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, στο σύνολο των λειτουργιών μας, πιστοποιημένο με βάση τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 από το 2006 (Αρ. Πιστοποιητικού ΣΔΠ 1585A/15), και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 από το 2009 (Αρ. Πιστοποιητικού ΣΠΔ 1585A/16).

Η πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε από τον φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV NORD Group (πρώην RWTÜV) που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987.

Οι παραπάνω πιστοποιήσεις αποτελούν απόδειξη ότι η εταιρία μας ακολουθεί μία τεκμηριωμένη πολιτική ποιότητας και επιβεβαιώνει ότι όλες οι λειτουργίες της πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπες διαδικασίες και εκπαιδευμένο προσωπικό. Η πρόληψη σφαλμάτων, η εγγύηση ποιότητας και η βελτίωση των διαδικασιών είναι οι βασικές έννοιες του συστήματος ποιότητας της εταιρίας, που διασφαλίζει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες ακολουθούν πλήρως τις προδιαγραφές του πελάτη και ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες του.

Παράλληλα αναπτύσσουμε τη δραστηριότητά μας με τρόπο υπεύθυνο και με μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Αναζητούμε διαρκώς νέους τρόπους που να βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης από τη λειτουργία μας όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού - ανακύκλωση υλικών.

Η εταιρία έχει επίσης πιστοποιηθεί για το σύστημα διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 από το 2006 (Αρ. Πιστοποιητικού ΣΔΥΑΕ 1585Α/16) αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία που έχει η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων της και στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση της έκθεσής τους στους επαγγελματικούς κινδύνους.

Είπαν για Εμάς