Η υγιεινή, η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος είναι τα ζητούμενα! Πώς τα διασφαλίζουμε;

Υγιεινή, Ασφάλεια και Προστασία του Περιβάλλοντος

Γενικά

Η φιλοσοφία της IMAGIN FM, βασίζεται στην αρχή ότι η σωστή διαχείριση των θεμάτων, που σχετίζονται με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, είναι ζωτικής σημασίας, για την επιτυχία ενός συμβολαίου παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει διαδικασίες και κανονισμούς, βάσει των οποίων διασφαλίζεται ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας τόσο για τους υπαλλήλους της, όσο και για τους υπαλλήλους των πελατών της, σε κάθε έργο που διαχειρίζεται.

Όλες οι ενέργειες για την προώθηση της ασφάλειας και της προστασίας των υπαλλήλων απαιτούν ένα συμπαγές και πειθαρχημένο πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας. Γι’ αυτόν το λόγο έχουν δοθεί ξεκάθαρες οδηγίες και διαδικασίες ελέγχου επικινδυνότητας για τη διαχείριση των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας, με τον πλέον συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο.

Σχεδιάστηκε, δε, ένα Εγχειρίδιο Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο βοηθά τους Διευθυντές Λειτουργίας και τους Επόπτες των έργων να επιτύχουν τα απαιτούμενα πρότυπα για ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον.

Αδιαμφισβήτητη επιβεβαίωση της πολιτικής της IMAGIN FM στο συγκεκριμένο τομέα, αποτελεί η άψογη συνεργασία με διεθνείς πελάτες, όπως η Jones Lang Lasalle, που έχει θέσει πολύ υψηλά πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας και στα οποία, η IMAGIN FM ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία.

Πολιτική Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Προστασίας

Αρχή της διοίκησης της IMAGIN FM είναι, ότι η εξαιρετική επιχειρηματική απόδοση συνδέεται άρρηκτα, με την επίτευξη ισχυρής απόδοσης στον τομέα Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής προστασίας.

Η αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος θεωρείται ως ολοκλήρωση της επιτυχίας κάθε συμβολαίου παροχής υπηρεσιών που διαχειριζόμαστε.

Σκοπός της εταιρίας είναι, να παρέχει ασφαλείς και υγιεινούς χώρους εργασίας, να επιτυγχάνει μηδενική ζημιά και να διατηρεί ανέπαφο το φυσικό περιβάλλον.

Στην IMAGIN FM δεσμευόμαστε πλήρως για:

  • Την πρόληψη κάθε τραυματισμού, ασθένειας, δυσμενούς επίπτωσης για το περιβάλλον καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
  • Την εφαρμογή ενός δομημένου συστήματος διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας
  • Την παροχή ασφαλών, υγιεινών και αειφόρων υπηρεσιών προς όφελος των εργαζομένων, των πελατών, των επισκεπτών και των υπεργολάβων μας
  • Τη διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό μας, σε όλα τα επίπεδα, έχει την υπευθυνότητα για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής προστασίας ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής του λειτουργίας στις εγκαταστάσεις μας, στους χώρους των πελατών μας και σε όλους τους χώρους γενικότερα
  • Την ταυτοποίηση, τον έλεγχο και τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την Υγιεινή, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον, στη καθημερινή διαχείριση των λειτουργιών και των υπηρεσιών που παρέχουμε
  • Τη συμμόρφωση με όλες τις νομικές, επιχειρησιακές και πελατειακές απαιτήσεις Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής προστασίας που σχετίζονται με τη διαχείριση των λειτουργιών και υπηρεσιών που παρέχουμε, περιλαμβανομένων και των προτύπων ISO14001:2015 και OHSAS18001:2007
  • Την παροχή εκπαίδευσης Υγιεινής και Ασφάλειας, οδηγιών, πληροφοριών και συστηματικής επικοινωνίας σε όλο μας το προσωπικό ανάλογα με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του
  • Την τακτική ανασκόπηση των συστημάτων διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής προστασίας της IMAGIN FM ώστε να διασφαλίσουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στους τομείς αυτούς

Στέφανος Βαλτάρας
Γενικός Διευθυντής
IMAGIN FACILITY MANAGEMENT